Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów firmy PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWE
  „KEY” Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym key.com.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.key.com.pl, jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-429) przy ul. Wilczej 27, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125451 o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 PLN, posiadającą NIP 8942567739, REGON 932097972.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 

2 Definicje

 

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.
 4. Klientosoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93)
 6. Kontoindywidualny panel administracyjny przydzielony Klientowi w Sklepie, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie.
 7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp..
 8. Newsletter – e-maile
 9. Produkty produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Serwis / Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: http://www.key.com.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
 12. Sprzedawca – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (50-429) przy ul. Wilczej 27, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125451 o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 PLN, posiadającą NIP 8942567739, numer telefonu: 071 371 00 01 adres e-mail: sklep@key.com.pl
 13. Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Umowa sprzedażyumowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem, stanowiąca .
 15. Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
   1. informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie pobierania materiałów reklamowych, umożliwienie dokonywania zakupów Produktów;
   2. formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przekazywanie przez Użytkownika pytań związanych z ofertą Sprzedawcy, udzielanie pomocy dotyczącej funkcjonowania Serwisu;
   3. treści informacyjne i marketingowe w formie Newslettera – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. Zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Serwisie;
   4. założenie Konta Klienta w Serwisie i możliwość wprowadzania przez Użytkownika oraz aktualizacji jego danych, udostępniania dokumentów, po zalogowaniu się do Konta Klienta.
   5. realizowanie zamówień Klientów na Produkty, wykonywanie Umowy sprzedaży.
  2. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
 1. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a-e w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu;
 2. w zakresie usługi wskazanej w pkt 3.1 lit. c w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika;
 3. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1. lit. d po założeniu Konta Klienta w Serwisie.
  1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
   1. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;
   2. dane podane przeze mnie we wniosku rejestracyjnym (w przypadku zakładania Konta) lub formularzu zamówienia są zgodne z prawdą;
   3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez Serwis usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać z Serwisu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował w Serwisie, o ile będzie to technicznie możliwe.
  3. Sprzedawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:
   1. połączenie z Serwisem jest  realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapewniającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;
   2. autoryzacja – dostęp do Konta Klienta poprzedzany jest autoryzacją Klienta przez jego login i hasło – zapobiega to ingerowaniu niepowołanych osób w usługi świadczone konkretnym Klientom;
   3. infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo  programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;
   4. firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu przed niepowołanym dostępem z Internetu;
   5. audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.
  4. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Serwisu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej, Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.

 

 

4 Rejestracja i logowanie – zakładanie Konta Klienta

 1. Dokonując Zamówienia w Sklepie, Klient może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie zakładając Konto Klienta tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych wymaganych zgodnie z § 5 ust. 1 oraz śledzić swoje Zamówienia.
 2. Klient może zarejestrować się w Serwisie również bez konieczności składania Zamówienia. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, lub kliknąć odpowiedni przycisk podczas składania Zamówienia, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Potwierdzenie rejestracji wymaga kliknięcia w link zamieszczony w wiadomości e-mailowej wysłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła. Login i hasło mają charakter poufny i Klient obowiązany jest do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym.
 6. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 7. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Sklepie internetowym. Konto Klienta jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Kont Klienta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Klienta, w tym Loginu i Hasła dostępu do jego Konta.
 8. Umowa o korzystanie z usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może rozwiązać Umowę prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta w przez kliknięcie przycisku „Usuń Konto”, dostępnego w panelu Konta Klienta, po zalogowaniu się.
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z Newslettera lub skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

5 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu przez złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka, a zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku Klientów zarejestrowanych złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się. W przypadku Klientów niezarejestrowanych, warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych. Tacy Klienci mają możliwość założenia Konta podczas składania Zamówienia.
 4. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
 7. przedmiotu zamówienia (zamawiane produkty);
 8. ceny jednostkowej zamówionych Produktów;
 9. kosztów dostawy;
 10. łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia
 11. wybranej metody płatności;
 12. wybranego sposobu dostawy;
 13. czasu realizacji zamówienia.
 14. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 15. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, wskazanych w ust. 6 powyżej wraz z załączoną informacją o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz formularzem odstąpienia od Umowy w formacie PDF (w przypadku Klientów będących Konsumentami). W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 16. Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą.

 

6 Płatności

 1. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy wraz z ich cenami i stanowią one zaproszenie do składania ofert.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy określone są w zakładce „Koszty Dostawy” na stronach Sklepu i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy ponosi w całości Klient.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę produktu(ów) oraz koszty dostawy wskazane są w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówione produkty w następujących formach przelewem zwykłym lub przelewem za pośrednictwem integratora płatności: przelewy24.pl

 

7 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy do momentu dotarcia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.
 1. W przypadku stwierdzenia braku dostępności Produktu lub braku możliwości jego dostawy w terminie wynikającym z Regulaminu, po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przekaże Klientowi niezwłocznie telefonicznie lub e-mailowo informację o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, a także uprawnieniach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Klient zaakceptuje wydłużony termin realizacji Zamówienia zastosowanie mają postanowienia § 5 ust. 8 i 9. W razie niezaakceptowania przez Klienta wydłużonego terminu lub w razie ostatecznego wycofania Produktu z asortymentu Sklepu Klient będzie mógł według swojego wyboru:
 • anulować całość Zamówienia (w tym wypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy);
 • anulować Zamówienie w części, której realizacja jest niemożliwa w ogóle albo w wyznaczonym terminie (w tym wypadku co do tej części nie dochodzi do zawarcia Umowy, a w odniesieniu do pozostałej części Zamówienia zastosowanie mają § 5 ust. 8 i 9).
 1. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia określonego w ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca wyśle Klientowi „Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia”, o którym mowa w § 5 ust. 8 powyżej wyłącznie w zakresie Produktów, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości zawierającej „Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia” lub w odrębnej wiadomości w wypadku, gdy niemożność realizacji Zamówienia w terminie dotyczyła całości Zamówienia.
 2. Sprzedawca wraz z Produktami dostarcza Klientowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy w postaci paragonu, a w przypadku sprzedaży Klientom niebędącym Konsumentom – fakturą VAT. Koszty dostawy są uwzględniane na paragonie/fakturze VAT. Na żądanie Konsumenta złożone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono zamówiony(e) Produkt(y) Sprzedawca wystawi i dostarczy fakturę VAT.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą polską.
 4. Klient przy odbiorze zakupionego Produktu, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowań zewnętrznych przesyłek
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki lub powstania przypuszczenia ingerencji osób trzecich w przesyłkę, Klient w celu skutecznego zgłoszenia reklamacji nie przyjmuje przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi przez firmę kurierską.

 

8 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50 – 429 Wrocław lub drogą e-mailową na adres: sklep@key.com.pl  , przesyłając jednocześnie Sprzedawcy Produkt niezgodnym z zamówieniem.
 3. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer paragonu lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Koszty przesyłki zwracanego Produktu w przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę – ponosi Sprzedawca.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad, a w przypadku braku możliwości wymiany Produktu zwróci Klientowi należność za reklamowany Produkt przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, w której była dokonana płatność za Produkt (chyba, że Klient w reklamacji wskaże inną formę zwrotu) w terminie 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji, oraz, w razie konieczności, wystawi odpowiednią fakturę VAT korygującą.
 6. W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50 – 429 Wrocław lub drogą e-mailową na adres: sklep@key.com.pl i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 

 

9 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni (liczonym od momentu odbioru przesyłki) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50 – 429 Wrocław. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, przesyłanego zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt. Zakupione produkty należy odesłać na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50 – 429 Wrocław.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi (cena za produkty + koszty dostawy). Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

10 Dane osobowe

 1. Sprzedający, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KEY” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-429) przy ul. Wilczej 27, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125451 o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 PLN, posiadającą NIP 8942567739.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. W celu niezbędnym do przesyłania Newslettera Sprzedawca przetwarza również dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: sklep@key.com.pl. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji (lub w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze – do czasu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę), niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4 lub usunięcia Konta zgodnie z § 4 ust. 8, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy sprzedaży i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Serwisie.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2020
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Sprzedawca dopuszcza zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.